7 - 9 سال

در اين دوره كودك توانایی درک روابط علت و معلولی و مسائل منطقی ساده را دارد، زبان را فراگرفته است، خط را می‌شناسد و می‌تواند داستان‌های ساده درباره روابط ميان انسا‌ن‌ها و مفاهیم تربیتی را درک کند. او كم‌كم در مدرسه مهارت‌های خواندن را فرامی گيرد، اما به‌تدريج بايد آن را گسترش دهد.

نمایش یک نتیجه

X