کتاب‌های تصویری

در کتاب‌های تصویری، داستان با تصویرهای زیاد و متن‌هایی کوتاه و ساده یا حتی بدون متن، روايت می شود. در کتاب‌های تصویری، تصویرها به همان اندازه متن یا حتی بیش از آن اهمیت دارند.

نمایش یک نتیجه

X