بعضی روزها آسمان از همیشه بزرگ‌تر است درخت‌ها بلندند و جهان جای زیبایی برای زندگی کردن است تو همه جنگل را به‌خوبی می‌شناسی، تمام بوها، صداها و رنگ‌ها را و دوستان خوبی در کنارت هستند با هم بازی می‌کنید و بازی می‌کنید، تا اینکه کم‌کم احساس گرسنگی می‌کنید دوست داری تمام غذایت را برای

X